Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne og Sundhedsloven (§ 5).

Målgruppe
Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet hjerneskade.

Formål
Ydelsens formål er at afdække borgerens evne til at tale, forstå, læse og skrive samt anvende eventuelle andre kommunikative strategier.

Indhold
Ved hjælp af relevant testmateriale at udrede borgerens kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade samt efterfølgende vurdere, om der skal visiteres til yderligere foranstaltninger. Herudover omfatter ydelsen efterfølgende rådgivning og vejledning til pårørende og relevante fagpersoner. Det vil i nogle tilfælde være relevant at tilbyde en revurdering efter et stykke tid.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder.

Formål
At afdække stemmevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til stemmebrug, aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes stemmevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge. Afdækningen kan indeholde rådgivning til stemmebrug. I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder og som er ramt af akut dysartri.

Formål
At afdække talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til kommunikativ aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

Afdækningen kan indeholde rådgivning til tempostyring, forståelighed og tydeliggørelse.

Der kan efter samtykke indhentes relevante lægelige oplysninger.
I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge efter den skolepligtige alder samt voksne med stammen og løbsk tale.

Indhold & metode
At sætte personen i stand til at håndtere sine kommunikative vanskeligheder og sin stammen/ løbsk tale bedst muligt.

Den logopædiske stammeundersøgelse bygger en anamnese, symptomanalyse og en analyse af den psykiske overbygning på stammen/løbsk tale. Undersøgelsen munder ud i en logopædisk diagnose og foranstaltningsforslag.

Foranstaltningsforslag kan være individuel undervisning og/eller gruppeundervisning.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere med diagnosticeret amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Formål
At afdække talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til kommunikativ aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til den ALS-ramte, pårørende og eventuelle plejepersoner om mimik og kropssprogets betydning for kommunikationen, tempo og taletydeligheden.

Der kan efter samtykke indhentes relevante lægelige oplysninger.
I dialog med borgeren planlægges det videre forløb og der udfærdiges en undervisningsplan.

IKT-afdelingen vil ofte deltage i forbindelse med udredningen.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder og som er ramt af talevanskeligheder efter mundhuleoperation.

Formål
At afdække talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til kommunikativ aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

Afdækningen kan indeholde rådgivning til tempostyring, forståelighed og tydeliggørelse.

Der kan efter samtykke indhentes relevante lægelige oplysninger.
I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder og som er ramt af kommunikationsvanskeligheder efter total laryngektomi.

Formål
At afdække kommunikationsvanskelighedernes omfang og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til kommunikativ aktivitet og deltagelse i hverdagen.

At give overblik mht. mulige kompensationsmuligheder i forhold til manglende stemmegivelse.

Indhold
Gennem samtale afdækkes kommunikationsvanskelighederne.
Der indhentes efter samtykke relevante lægelige oplysninger og i dialog med borgeren planlægges det videre forløb.