Generelt om synsområdet i CSV Kommunikation
Tilbuddet henvender sig først og fremmest til borgere, der har en varig øjenlidelse eller en medicinsk, optisk defineret varig lidelse. Synsstyrken skal være nedsat til 6/18 eller derunder - målt på det bedste øje, korrigeret bedst muligt med optik eller synsfeltet skal være indskrænket til 20 grader eller derunder.

Lovgrundlaget for ydelserne er Lov om Social Service, Lov om Specialundervisning for voksne og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Før rehabiliteringsindsatsen iværksættes ved henvisning fra myndighedsafdelingen, indhentes der oplysninger fra øjenlæge og eventuel optiker. I samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende, lægger vi en plan for afprøvnings- og undervisningsforløbet i fællesskab.

Konsulenterne på CSV Kommunikation har en pædagogisk grunduddannelse, hvor de er specialiserede i forhold til den aldersgruppe af borgere, de arbejder med. Dertil kommer en synsfaglig videreuddannelse, der er praktisk og teoretisk baseret. Der er særligt fokus på borgere med behov for en tværfaglig indsats fra flere forskellige fagpersoner med en særlig viden inden for områderne:

 • Alvorlig synsnedsættelse kombineret med hørenedsættelse eller døvhed
 • Alvorlig synsnedsættelse og erhvervet hjerneskade og
 • Alvorlig synsnedsættelse og psykisk udviklingshæmning.

Udredning foretages på baggrund af oplysninger, indhentet fra privatpraktiserende speciallæger og sygehusafdelinger samt foreliggende oplysninger fra Hjælpemiddelafdelingen, der har myndighedsansvaret for afgørelse på ansøgninger inden for Serviceloven.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

Målgruppe
Borgere, der har en alvorlig, varig øjenlidelse med en synsstyrke på 6/18 eller derunder på det bedste øje, bedst muligt korrigeret med optik eller med et synsfelt indskrænket til 20 grader eller mindre. Tilbuddet kan også rette sig mod pårørende og fagpersoner.

Formål
At afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse, således borgeren kan klare sig i hverdagen i videst muligt omfang, selvstændigt som før synsnedsættelsen opstod.

Indhold
Individuelt tilrettelagt.

 • Vejledning om den pågældende øjensygdom og synsevne og udredning af eventuelle konsekvenser heraf i forhold til kommunikation og almindeligt dagligt liv.
 • Rådgivning om støttemuligheder tværfagligt på CSV og udenfor CSVs regi som f.eks. ledsageordning, kontakt til DBS eller CFD og kurser på Fuglsangcentret.
 • Rådgivning om og vurdering af behovet for optiske hjælpemidler til læsning, TV og hobbyarbejder og instruktion i brugen af disse: lup, lupbriller, kikkerter, filterbriller samt optikunderstøttende belysning, elektroniske lupper, Daisyafspiller, CCTV læseapparat eller oplæsningsapparat.
 • Rådgivning om hensigtsmæssig indretning af miljøet herunder belysning og brug af kontraster
 • Rådgivning om og vurdering af mulighed for kompenserende specialundervisning i ADL, mobility og punktskrift
 • Rådgivning om og vurdering af mulighed for IKT-bistand og hjælpemidler
 • Rådgivning om muligheder for borgere i erhverv.

Lovgrundlag
Lov om social service, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Svagsynede og blinde personer, der som følge af nedsat hørelse oplever, at de konkurrerende sansetab forstærker hinanden i en sådan grad, at de sædvanlige kompenserende foranstaltninger ikke længere kompenserer tilstrækkeligt. Tilbuddet er også rettet mod personens netværk.

Formål
Ved en tværfaglig, koordineret indsats at afhjælpe eller mindske følgerne af det kombinerede sansetab, således borgeren kan klare sig selvstændigt i hverdagen i videst muligt omfang- som før funktionsnedsættelsen opstod.

Indhold
Tilrettelægges individuelt på baggrund af udredning, der afdækker mulighed for udnyttelse af syns- og hørerester og kommunikationsteknikker.

Indsatsen kan omfatte rådgivning og vejledning om den aktuelle øjensygdom, hørenedsættelse og muligheder for bistand, afprøvning af relevante hjælpemidler og kompenserende specialundervisning. (Se beskrivelsen af de nævnte ydelser andetsteds i hæftet.[OPRET LINK])

Indsatsen koordineres efter behov med hørekonsulenten, IKT-området og døvblindekonsulentordningen ved CFD. Behov for kontaktperson vurderes i samarbejde med CFD.

Rådgivningen omfatter også orientering om landsdækkende tilbud inden for Dansk Blindesamfund og Foreningen for danske døvblinde og synshørehæmmede FDDB.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere, der som følge af en synsnedsættelse har fået vanskeligheder med at klare almindelige, daglige færdigheder.

Formål
At borgeren indlærer nye metoder og teknikker, der kompenserer for synsnedsættelsen, således vedkommende igen bliver i stand til at udføre kendte gøremål i hverdagen selvstændigt eller med et minimum af hjælp fra omgivelserne.

Indhold
Undervisningen tilrettelægges individuelt og kan omfatte følgende aktiviteter:

 • Rådgivning omkring optimal udnyttelse af synet ved forbedring af lysforhold med hensyn til lampetyper, farver og kontraster
 • Afmærkning af eksisterende hårde hvidevarer og køkkenredskaber, således de fortsat kan anvendes
 • Undervisning i kompenserende teknikker i forbindelse med måltider
 • Undervisning i kompenserende teknikker ved brug af komfur og ovn: stege-, koge- og bageteknikker
 • Undervisning i hælde-, skære - og måleteknikker
 • Undervisning i kommunikation – herunder telefonering, håndskrivning, brug af opskrifter og notatapparater
 • Afprøvning af relevante hjælpemidler herunder eventuelt også Daisyafspiller

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe
Stærkt svagsynede eller blinde, som har vanskeligheder med at færdes som følge af synsnedsættelsen.
Efter behov også pårørende ledsagere.

Formål
At borgeren opnår tryghed ved at færdes med ledsager eller selvstændigt ved brug af hjælpemidler.

Indhold
Undervisning i mobility tilrettelægges individuelt og foregår hvor borgeren har behov for at kunne færdes: Indendørs i egen lejlighed eller på plejecentret hvor man bor, men kan også omfatte indøvning af komplicerede ruter med henblik på selvstændig færden, der kræver brug af lyskryds og kørsel med bus eller tog.

Indholdet i undervisningen kan omfatte:

 • Undervisning i udnyttelse af øvrige sanser i forbindelse med at kunne orientere sig indendørs og udendørs
 • Undervisning i ledsageteknik
 • Afprøvning af relevante hjælpemidler som f.eks. forskellige stokketyper, optik i forbindelse med færden, taktile kort og GPS
 • Undervisning i brug af den lange, hvide stok: pendulteknik
 • Undervisning i brug af kendemærker
 • Tilrettelæggelse af ruter