Lovgrundlag:
Lov om specialundervisning for voksne; Sundhedsloven (§ 5)

Målgruppe:
Voksne med afasi, der har behov for eneundervisning.

Formål:
At hjælpe den afasiramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At hjælpe den afasiramte borger frem til at opnå en øget indsigt i egen afasi med henblik på at komme til erkendelse af egne kommunikationsevner og ressourcer. At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer den afasiramtes muligheder.

Indhold:
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det, om der skal visiteres til gruppeundervisning, eller om undervisningen skal afsluttes.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne; Sundhedsloven (§ 5)

Målgruppe
Voksne med afasi, der har behov for holdundervisning.

Formål
At hjælpe den afasiramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At hjælpe den afasiramte borger frem til at opnå en øget indsigt i egen afasi med henblik på at komme til erkendelse af egne kommunikationsevner og ressourcer.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer den afasiramtes muligheder.

Indhold
Undervisning på hold med 2-4 deltagere. Holdet sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder / talevanskeligheder pga. stammen og løbsk tale.

Formål
At sætte personen i stand til at få en højere grad af talekontrol og talefrihed.

Indhold
Undervisningen etableres på baggrund af en undersøgelse foretaget af CSV Kommunikation.

I undervisning ligges der vægt på analyse, teknik og kognitiv terapi, samt situationstræning.

Efter eneundervisning tilbydes gruppeundervisning evt. kombineret med eneundervisning.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Unge og voksne borgere med stammen.

Formål
At give deltagerne mulighed for at vedligehold og udvikle den teknik som er lært i eneundervisningen.

Udveksling af erfaringer og bearbejde deltagernes reaktioner på stammen, samt arbejde med hver enkelt deltagers egne mål i en social kontekst.

Indhold
Hold med 2-8 deltagere. Opstart ved min. 2 deltagere.

Holdundervisning kan være et supplement til eneundervisning, da det giver deltagerne mulighed for at bearbejde stammen og afprøve teknik i en social sammenhæng. Undervisningsforløbet strækker sig ofte over flere år.

Overordnet vil undervisningen foregår ved tekniktræning to og to. Gennem samtaler hvor reaktioner på stammen og lignende bliver bearbejdet gennem spørgsmål og refleksioner.

Undervisningen vil typisk bearbejde følgende emner:

 • Møde andre folk, der stammer
 • Generel og specifik viden om stammen
 • Viden om deres egen og de andres stammen
 • Arbejde med den psykosociale del af stammen
 • Arbejde med frivillig stammen
 • Arbejde med teknik
 • Arbejde med hærdningsopgaver i og uden for huset
 • Arbejder med kognitive skemaer

Der er løbende optag til stammegruppe for voksne.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for Voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder.

Formål
At borgeren får en stemme, der om muligt kan leve op til de krav, der stilles til den.

Indhold
Individuelt tilrettelagt undervisning ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Undervisningen vil fokusere på åndedræt, spændingsniveau i tale- og stemmeorganer, stemmens muligheder og funktionsevne, samt omgivelsernes indvirkning og krav til stemmebrug.

Der udarbejdes undervisningsplan i dialog med borgeren ud fra individuelle mål.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov § 112

Målgruppe
Borgere, der efter apopleksi eller traume rammes af dysartri.

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Bevidsthed om artikulationssteder, tempostyring, forståelighed og tydelighed.

Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Vurdering af behov for kompenserende IKT.

Lovgrundlag
Lov om Specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere med diagnosticeret amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Undervisningen vil ofte have fokus på vedligeholdelse af funktioner som stemmestyrke, artikulation og ansigtsmimik. Ofte vil der være behov for rådgivning til pårørende og plejepersonale.

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med den ALS-ramte og eventuelt pårørende.

Logopæden vil tage kontakt til IKT-afdelingen på CSV, når der bliver behov for hjælp til alternativ kommunikation.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov § 112 og §113.

Målgruppe
Borgere, der har gennemgået operation med total laryngektomi.

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen efter total laryngektomi.

At borgeren kan bruge hensigtsmæssig stomabeskyttelse.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Undervisning i de forskellige muligheder for lydgivelse og tale efter laryngektomi

 • Håndtering og valg af stomabeskyttelse
 • Optimering af kommunikativ funktionsevne
 • Samarbejde med konsulent for de strubeløse
 • Vurdering af behov for kompenserende IKT

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov §112 og § 113

Målgruppe
Borgere, der har talevanskeligheder efter mundhuleoperation.

Formål
At borgeren opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen efter mundhuleoperation.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Bevidsthed om operationens omfang og konsekvenser.

Træning af taleorganernes fysiske bevægemuligheder og talens artikulation.

Bevidsthed om evt. følger af strålebehandling.

Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen.