Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Undervisning for personer med psykiske og sociale vanskeligheder, hvor der ud over de faglige mål arbejdes med personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning, der består af forskellige test alt efter målgruppen.

Formål
Formålet med undervisningen er, at kursisten bliver personligt og fagligt klar til at klare kravene på anden uddannelse eller i job.

Indhold
Fokus er på at styrke grundlæggende færdigheder i forhold til læse, skrive og regne. Derudover personlige mål som at udvikle gode arbejdsvaner, større selvtillid, evne til samarbejde og lignende.

Der kan i undervisningen arbejdes med pensum på 9. klasses niveau med mulighed for at gå til prøve som selvstuderende på VUC.

På baggrund af visitationssamtalen og den faglige udredning udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.