Målgruppe
Unge og voksne, hvor der findes usikkerhed omkring nedsættelser i kognitivt funktionsniveau – ofte i forbindelse med konstateret hjerneskade eller hjernesygdom med mistanke om erhvervet hjerneskade.

Formål
At afdække kognitivt funktionsniveau med henblik på skitsering af borgerens kognitive profil som afsæt for videre vurdering af uddannelses-/undervisningsparathed og erhvervsevne.

At bidrage til øget forståelse af skadens/sygdommens kognitive, personlighedsmæssige og/eller emotionelle følger. Endvidere vil undersøgelsen kunne danne grundlag for tilrettelæggelse af borgerrettede tiltag i kommunalt regi. Det kunne f.eks. være ved rehabiliteringsindsatser samt i undervisningssammenhæng i forhold til belysning af skånehensyn og udviklingspotentialer.

Indhold
Den neuropsykologiske undersøgelse (samtale samt testning) varetages af en psykolog med specialiseret viden om processer i hjernen/følger efter erhvervet hjerneskade - med særligt fokus på mentale funktioner som:

  • Opmærksomhed og koncentration
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sprogfunktion og kommunikative færdigheder
  • Planlægning, problemløsning og overblik
  • Perception (opfattelse af sanseindtryk)
  • Indsigt i egne udfordringer – herunder sygdomserkendelse
  • Følelsesmæssige aspekter (fx belastningstolerance)

Undersøgelsens længde varierer – fra overordnet skitsering af kognitive udfordringsområder til en fuld neuropsykologisk undersøgelse og foregår derfor ofte over flere gange.

På baggrund af testresultater og observation udarbejdes en samlet rapport, hvori en vurdering af kompensationsstrategier og fremadrettede anbefalinger vil fremgå. Dette sker i tæt samarbejde med tilknyttet socialfagligt personale omkring borgeren og evt. undervisere ved CSV.