Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne (Lov om social service §112).

Målgruppe
Borgere, der har behov for høretekniske hjælpemidler.

Formål
At rådgive, afprøve og undervise i høretekniske hjælpemidler, som i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne.

Indhold
At optimere den hørehæmmedes muligheder for at modtage auditive informationer ved brug af relevante høretekniske hjælpemidler oftest som supplement til høreapparat, og i videst muligt omfang begrænse de kommunikative og auditive vanskeligheder i hverdagen, i hjemmet, i fritiden.

At bistå kommunale instanser i afdækning af individuelle behov for høretekniske hjælpemidler samt at afprøve relevante høretekniske hjælpemidler til brug i enhver kommunikation.

 • Pædagogisk afdækning af behov
 • Afprøvning af og instruktion i anvendelsen af høretekniske hjælpemidler
 • Udformning og fremsendelse af rapport til Hjælpemiddelafdeling.

Som udgangspunkt skal borgeren være afsluttet/færdigbehandlet på Høreklinikken.

Lovgrundlag
Lov om Specialundervisning for Voksne

Målgruppe
Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder samt pårørende.

Formål
At give borgeren forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge.

At give borgeren indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge.

At give nærmeste pårørende forståelse for egne og borgerens reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge.

At give nærmeste pårørende indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge med borgeren.

Indhold
Hørenedsættelsens betydning for kommunikation i forskellige sammenhænge: I hjemmet, ved indkøb, i biograf/teater, til koncerter, til fester, under bilkørsel og andet relevant for den enkelte.

Kommunikationsstrategier i ovennævnte sammenhænge.

Tidsestimat: 1-2 timer

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere med tinnitus, Morbus Ménière & hyperacusis samt eventuelle pårørende.

Formål
At afdække borgerens behov og give borgeren redskaber til at håndtere tinnitus/ Morbus Ménière / hyperacusis.

Gøre det muligt at tage de nødvendige hensyn i hverdagen både i arbejde og fritiden.

At afdække mulighed for delvis afhjælpning i form af hjælpemidler.

Indhold

 • ICF-baseret udredning
 • Individuelle samtaler
 • Orientering, rådgivning og vejledning om tinnitus/Morbus Ménière og hyperacusis
 • Mestringsstrategier
 • Information til borger og andre relevante instanser om konsekvenserne af høretab, tinnitus/ Morbus Ménière og hyperacusis i forhold til at mestre hverdagsliv og job/uddannelse

Inden opstart af forløb hos CSV vil borgere blive bedt om at kontakte egen otolog for undersøgelse.

Ydelsen varetages af hørekonsulent, som arbejder med udgangspunkt i neurofysiologien bag tinnitus samt metoder inden for kognitiv terapi og mindfullness.

Tidsestimat: 5 gange á 60 minutter.

Lovgrundlag
Lov om Specialundervisning for Voksne, Lov om Social Service §112.

Målgruppe
Døvblevne voksne samt nært pårørende, der har fået eller overvejer at få foretaget kirurgisk indgreb i form af Cochlear Implant (CI).

Monoauralt cochlea implanterede, der har fået eller overvejer at få binauralt CI.

Formål
Give borgeren og de nærmeste pårørende grundigt indblik i, hvad CI er, og hvilket udbytte der kan forventes af en eventuel implantation.

Indhold

 • Optimere det auditive udbytte af CI
 • Optimere de kommunikative muligheder
 • Gøre borgeren fortrolig med CI-systemet
 • Begrænse de kommunikative og psykosociale følger af den situation, borgeren og de pårørende nu befinder sig i
 • Vurdere behov for videre foranstaltninger
 • Afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Vurdere behov for rådgivning/vejledning på CI-brugerens arbejdsplads eller studieplads

Der kan være meget stor forskel på hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende. Derfor vil nogle borgere have brug for yderligere undervisning for at opnå et optimalt udbytte af implantatet.

Tidsestimat:
Forsamtale, deltagelse i tilslutning samt undervisning:
25 gange á 60 minutter.

Lovgrundlag
Lov om Specialundervisning for Voksne, Lov om Social Service §112.

Målgruppe
Borgere med hørevanskeligheder samt pårørende.

Formål
Afhjælpe problemstillinger i relation til diagnosticerede hørevanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper.

Indhold
Alt efter behov kan undervisning indeholde:

 • Tilvænningsstrategier ud fra forventninger og motivation
 • Hørenedsættelsens konsekvenser i forskellige sammenhænge ud fra borgers niveau for aktivitet og deltagelse i samfundslivet
 • Høreapparatets muligheder og begrænsninger set I forhold til høretabets karakter og elementer som f.eks. recruitment, skelnetab, atypisk hørekurve sammenholdt med borgers aktiviteter og de lydmiljøer, borgeren færdes i
 • Instruktion i høreapparatets basale funktioner.

Konsultationen kan udmunde i en anbefaling til videre tiltag.

Målgruppe
Social- og sundhedshjælper elever (SOSU), social- og sundhedsassistent elever, sygeplejerske studerende.

Personale, der har med personer med hørenedsættelse at gøre i det daglige arbejde (f.eks. på aktivitetscentrene eller i hjemmeplejen).

Formål
At give basal viden om håndtering, betjening og vedligeholdelse af høreapparater, samt om kommunikative strategier i forhold til borgere med hørenedsættelse.

Indhold
Viden om:

 • Hørelsen, herunder ørets anatomi og fysiologi
 • Høreapparatets muligheder og begrænsninger
 • Høreapparater: typer, betjening og vedligeholdelse
 • Mulighederne for ekstra høretekniske hjælpemidler
 • Kommunikations- og høretaktik
 • Hørelsen betydning for udviklingen af demens

Derudover at få det forskellige udstyr i hænderne såsom høreapparater og ørepropper. Derudover at lære at udføre batteri- og filterskift.