Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service § 12, 112 og 113.

Målgruppe
Borgere med begrænsninger i mulighederne for deltagelse og aktivitet på grund af følgerne af kognitive funktionsnedsættelser fx i form af kompromitterende evne til at strukturere og planlægge tid; udføre daglige rutiner; topografisk desorientering; hukommelsesvanskeligheder. Det kan fx være borgere med demens, ADHD eller en hjerneskade.

Formål
Ved en tidlig indsats at optimere/rehabilitere borgerens muligheder for aktivitet og deltagelse.

 • Gennem kompensation for forstyrrelser af opmærksomhed og aktivitet samt impulsivitet.
 • Gennem kompensation for forstyrrelser i hukommelsesfunktion.
 • Oplæring i brug af kompenserende teknologi.
 • At sikre at pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ønsker det, bliver inddraget i undervisnings og afprøvnings-forløbet og får en forståelse for borgerens funktionsevne.

Indhold

 • Afprøvning af bedst egnet IT udstyr som kompenserende IT hjælpemiddel for nedsatte kognitive funktioner
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode, kombineret med instruktion i brugen
 • Evt. opfølgning på afprøvningsudstyr
 • Evt. teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder
 • Evt. individuel tilpasning af udstyr/software
 • Evt. instruktion/undervisning i brug af udstyr
 • Evt. henvisning til anden foranstaltning

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service § 12, 112 og 113.

Målgruppe
Voksne borgere med motoriske vanskeligheder og behov for alternativ betjening i forbindelse med et kommunikationshjælpemiddel.

Formål
At specialrådgivningen bidrager til rehabiliteringen af borgere med motorisk nedsat funktionsevne ved at anvise løsnings- og kompensationsmuligheder, således at borgeren:

 • Bliver i stand til at anvende IKT-udstyr som et kompenserende hjælpemiddel til kommunikation eller som et hjælpemiddel i en undervisningssituation.
 • Opnår optimale muligheder for aktivitet og deltagelse.

Indhold

 • Afprøvning af bedst egnet alternativ betjeningsudstyr / software hertil som kompenserende IT hjælpemiddel¨
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode, kombineret med instruktion i brugen
 • Opfølgning på afprøvningsudstyr
 • Evt. teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder
 • Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder
 • Individuel tilpasning af udstyr/software i grundopsætning ved levering
 • Instruktion i brug af udstyr i grundopsætning ved levering
 • Evt. henvisning til anden foranstaltning — herunder ekstern undervisning, kursus eller lignende

Lovgrundlag
Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe
Borgere med kommunikationsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder, der gør kommunikation svær.

Formål
At afdække borgerens konkrete behov og rådgive om, hvilke hjælpemidler, der bedst kan kompensere i den aktuelle situation.

At specialrådgivningen bidrager til rehabiliteringen af borgere med kommunikationsvanskeligheder ved at anvise løsnings- og kompensationsmuligheder, således at borgeren:

 • Bliver i stand til at anvende IKT-udstyr som et kompenserende hjælpemiddel til kommunikation eller som et hjælpemiddel i en undervisningssituation.
 • Opnår optimale muligheder for aktivitet og deltagelse.
 • At give omgivelserne – pårørende, plejepersonale mv.- de bedste muligheder for at kommunikere med borgeren.

Indhold
Afprøvning af IKT-hjælpemidler. Det kunne fx være forskellige talekompenserende programmer, hjælpemidler til skriftlig kommunikation eller programmer til billedstøttet kommunikation.

Endvidere alternativt betjeningsudstyr som fx specialmus/tastatur, 0/1 kontakter, joysticks m.m.

Der afprøves specifikke hjælpemidler, og hjælpemidlet er evt. tilgængeligt i en afprøvningsperiode.

 • Opfølgning på afprøvningsudstyr
 • Evt. teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder
 • Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder
 • Individuel tilpasning af udstyr/software i grundopsætning ved levering
 • Instruktion i brug af udstyr i grundopsætning ved levering til borger og omgivelser
 • Evt. henvisning til anden foranstaltning — herunder ekstern undervisning, kursus eller lignende

Ved afslutning udfærdiges et resumé med afprøvningsresultaterne.

Lovgrundlag
Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe
Blinde og svagsynede med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål
At afklare borgerens kompensationsbehov og finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette behov.

Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold
Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese.

Afprøvning af skærmlæserprogram, som omsætter det visuelle output til syntetisk tale; IKT-hjælpemidler som fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelsesprogrammer til indscanning af maskinskrevne papirer.

Andre situationsrelaterede hjælpemidler såsom tastatur eller svingarme.

Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.