Lovgrundlag
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe
Unge over 18 år og voksne med behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning. Som udgangspunkt anvendes Vejledende Læsetest og Vejledende matematiktest suppleret med andre relevante test.

Formål
At styrke kursistens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet herunder at fortsætte i videre uddannelse.

Indhold
Der kan bl.a. arbejdes mod, at kursisten bedre kan klare:

 • Hverdagens krav til læse-, stave- og regnefærdigheder
 • Kravene på andre uddannelser som f.eks. AVU, FGU, erhvervsuddannelser m.fl.
 • De krav, der stilles på arbejdspladsen - f.eks. at skrive i logbog, rapportering, læse instrukser, udfylde tabeller m.m.

FVU-undervisning tilrettelægges med kursus på mellem 40 og 80 lektioner. Undervisningen kan foregå på fire trin i dansk og to trin i matematik med mulighed for at afslutte med prøve efter hvert trin.

FVU-undervisningen foregår på hold med op til 8 kursister.

 

Lovgrundlag
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe
Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning.
Der anvendes den nationale ordblindetest samt supplerende testmateriale ved den efterfølgende ordblindeudredning.

Formål
Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at kursister modtager undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse læse-, og stavevanskelighederne.

Indhold
Gennem undervisningen arbejdes der mod, at deltageren udvikler sine funktionelle læse- skrive- og stavefærdigheder herunder får øgede færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler som f.eks. it-hjælpemidler.

På baggrund af visitationssamtalen og ordblindeudredningen udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og kan foregå i op til 80 lektioner før evt. revisitation.

Ordblindeundervisning foregår på hold med 3-6 kursister.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge under 30 år, der er ud over den skolepligtige alder, og som har brug for støtte og redskaber til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formål
At den unge udvikler færdigheder og personlige kompetencer, der gør det muligt at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold
På kurset lærer den unge om både de skrevne og uskrevne spilleregler på arbejdsmarkedet.

Den unge arbejder med de sider i personligheden og tilværelsen ens personlighed og i ens tilværelse, der kan spænde ben for en erhvervskarriere. Det kan fx være mødestabilitet, at holde aftaler, motivation, personlig fremtoning, samarbejde og samvær med kolleger, koncentration i opgaveløsningen.
I samarbejde med en fast tilknyttet jobkonsulent fra Jobcenteret.

De overordnede temaer er:

 • Det danske arbejdsmarked
 • Økonomi
 • Samarbejde
 • Forståelse for den gældende arbejdskultur
 • Netværk og relationer
 • Døgnrytme
 • Selvværd, selvtillid og egenomsorg
 • Kostplaner, søvn og motion
 • Kommunikation, adfærd og kropssprog
 • Motivation og målsætninger

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med ADHD, ADD eller som oplever udfordringer med opmærksomhedsforstyrrelser.

Formål
At kursisten får større selvindsigt, så vedkommende på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse eller job med styrket selvværd og selvtillid.

Fokus er på nye mestringsstrategier og handlemuligheder.

Indhold
Kurset består af 15 undervisningsgange, hvor hver gang har sit eget tema som fx ”Forbedret impulskontrol”, ”Konstruktiv planlægning” og ”Konflikthåndtering”.

Imellem de 15 undervisningsgange mødes kursisten med en mentor eller tilsvarende sparringspartner og drøfter, hvordan de tillærte teknikker evt. kan implementeres i kursistens egen hverdag.

Der kan være op til 12 deltagere på holdet, og det er et fast tilrettelagt forløb, hvor man skal være med fra undervisningsgang nr. 1, der er altså ikke mulighed for løbende optag.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Undervisning for personer med psykiske og sociale vanskeligheder, hvor der ud over de faglige mål arbejdes med personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning, der består af forskellige test alt efter målgruppen.

Formål
Formålet med undervisningen er, at kursisten bliver personligt og fagligt klar til at klare kravene på anden uddannelse eller i job.

Indhold
Fokus er på at styrke grundlæggende færdigheder i forhold til læse, skrive og regne. Derudover personlige mål som at udvikle gode arbejdsvaner, større selvtillid, evne til samarbejde og lignende.

Der kan i undervisningen arbejdes med pensum på 9. klasses niveau med mulighed for at gå til prøve som selvstuderende på VUC.

På baggrund af visitationssamtalen og den faglige udredning udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Kursister, der er i gang med en uddannelse og som har brug for støtte for at gennemføre uddannelsen.

Ofte er det kursister, der læser fjernundervisning på VUC.
Man kan dog sagtens være kandidat til strukturholdet, selv om man følger undervisningen og er til stede på uddannelsesinstitutionen.

Formål
At kursisterne lærer at tackle de udfordringer, der er forbundet med at tage en uddannelse. Fokus på alt det, som ikke handler om det fagligt indholdsmæssige – at styrke deres robusthed og evne til at holde fast i deres uddannelse.

Indhold
Det handler om struktur, støtte og gode vaner under uddannelse. Fokus er på alt det rundt om det fagligt indholdsmæssige.

Det kan være gode lektielæsningsvaner, afleveringsdisciplin, motivation, kommunikation med underviser og andre fagpersoner.

Strukturholdet kan på længere sigt give mulighed for videre uddannelse, ved at kursisten oparbejder større modstandskraft og lærer at vedligeholde og udbygge gode arbejdsvaner.

 

Lovgrundlag
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe
Engelsk for ordblinde er kun for kursister, som går til ordblindeundervisning for voksne.

Da kursister med læse- og staveproblemer ofte har vanskeligt ved at lære fremmesprog, tilbyder vi et grundkursus i engelsk for ordblinde.

Formål
Kursisten lærer at klare enkle hverdagssituationer på engelsk og udbygger ordforrådet via lytte- og taleøvelser samt enkle skriveøvelser.

Indhold
På baggrund af visitation til ordblindeundervisning udarbejdes en undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

 

Målgruppe
Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Formål
Formålet med en læse- og stavetest er:

 • At afdække læse- og stavevanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At udrede behov for specialpædagogisk støtte/hjælpemidler
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe læse- og stavevanskelighederne

Indhold
Der indledes med en individuel samtale.

Derudover afdækkes:

 • Læsefærdigheder – afkodning og læseforståelse
 • Stavefærdigheder
 • Færdigheder i skriftlig formulering
 • Behov for støtte/hjælpemidler og forudsætninger for at tage dette i anvendelse

Den læsepædagogiske udredning har et omfang på ca. 2 timer.
På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.

 

Målgruppe
Testningen retter sig mod personer, der har problemer med regning og matematik i hverdagen, i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Formål
Formålet med matematiktesten er:

 • At afdække regne- og matematikvanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe regne- og matematikvanskelighederne

Indhold
Testen indledes med en individuel samtale.

På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.

 

Lovgrundlag
Lov om social service §112.

Målgruppe
Voksne med basale skriftsproglige vanskeligheder.

Formål
Formålet med udredningen er:

 • At afdække læse- og stavevanskelighedernes art og sværhedsgrad
 • At afdække betydningen for hverdagslivet
 • At udrede behov for hjælpemidler

Indhold
Hvis der ikke foreligger dokumentation for læse- og stavevanskeligheder afdækkes læsefærdigheder, stavefærdigheder og færdigheder i skriftlig formulering.

Indledende individuel samtale.

Afprøvning af forskellige it-hjælpemidler til computer, tablet eller smartphone. Det kan dreje sig om oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, talegenkendelse, indscanning og OCR

Derudover afprøves forskellige former for scannerpenne f.eks. håndscanner og C-pen.