Lovgrundlag:
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe:
Unge over 18 år og voksne med behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning. Som udgangspunkt anvendes Vejledende Læsetest og Vejledende matematiktest suppleret med andre relevante test.

Formål:
At styrke kursistens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet herunder at fortsætte i videre uddannelse.

Indhold:
Der kan bl.a. arbejdes mod, at kursisten bedre kan klare:

 • Hverdagens krav til læse-, stave- og regnefærdigheder
 • Kravene på andre uddannelser som f.eks. AVU, EGU, erhvervsuddannelser m.fl.
 • De krav, der stilles på arbejdspladsen - f.eks. at skrive i logbog, rapportering, læse instrukser, udfylde tabeller m.m.

FVU-undervisning tilrettelægges med kursus på mellem 40 og 80 lektioner. Undervisningen kan foregå på fire trin i dansk og to trin i matematik med mulighed for at afslutte med prøve efter hvert trin. FVU-undervisningen foregår på hold med op til 8 kursister.

Lovgrundlag
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe
Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning.
Der anvendes visitationstest til ordblindeundervisning for voksne samt supplerende testmateriale ved den efterfølgende ordblindeudredning.

Formål
Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at kursister modtager undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse læse-, og stavevanskelighederne.

Indhold
Gennem undervisningen arbejdes der mod at deltageren udvikler sine funktionelle læse- skrive- og stavefærdigheder herunder får øgede færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler som f.eks. it-hjælpemidler.

På baggrund af visitationssamtalen og ordblindeudredningen udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og kan foregå i op til 80 lektioner før evt. revisitation.

Ordblindeundervisning foregår på hold med 3-6 kursister.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Undervisning for personer med psykiske og sociale vanskeligheder, hvor der ud over de faglige mål arbejdes med personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte.

Visitation:
Indledende individuel samtale samt en faglig udredning, der består af forskellige test alt efter målgruppen.

Formål
Formålet med undervisningen er, at kursisten bliver personligt og fagligt klar til at klare kravene på anden uddannelse eller i job.

Indhold
Fokus er på at styrke grundlæggende færdigheder i forhold til læse, skrive og regne. Derudover personlige mål som at udvikle gode arbejdsvaner, større selvtillid, evne til samarbejde og lignende.

Der kan i undervisningen arbejdes med pensum på 9. klasses niveau med mulighed for at gå til prøve som privatist på VUC.

Det er desuden muligt at få støtte til at følge fjernundervisningen på VUC, AVU (9. og 10. klasse) og på HF-niveau.

På baggrund af visitationssamtalen og den faglige udredning udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

Lovgrundlag
Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe
Engelsk for ordblinde er kun for kursister, som går til ordblindeundervisning for voksne.

Formål
Da kursister med læse- og staveproblemer ofte har vanskeligt ved at lære fremmesprog, tilbyder vi et grundkursus i engelsk for ordblinde.

Indhold
Kursisten lærer at klare enkle hverdagssituationer på engelsk og udbygger ordforrådet via lytte- og taleøvelser samt enkle skriveøvelser.

På baggrund af visitation til ordblindeundervisning udarbejdes en undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

Målgruppe
Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Formål
Formålet med en læse- og stavetest er:

 • At afdække læse- og stavevanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At udrede behov for specialpædagogisk støtte/hjælpemidler
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe læse- og stavevanskelighederne

Indhold
Der indledes med en individuel samtale.

Derudover afdækkes:

 • Læsefærdigheder – afkodning og læseforståelse
 • Stavefærdigheder
 • Færdigheder i skriftlig formulering
 • Behov for støtte/hjælpemidler og forudsætninger for at tage dette i anvendelse

Den læsepædagogiske udredning har et omfang på ca. 2 timer.
På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.

Målgruppe
Testningen retter sig mod personer, der har problemer med regning og matematik i hverdagen, i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Formål
Formålet med matematiktesten er:

 • At afdække regne- og matematikvanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe regne- og matematikvanskelighederne

Indhold
Testen indledes med en individuel samtale.

På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.

Lovgrundlag
Lov om social service §112.

Målgruppe
Voksne med basale skriftsproglige vanskeligheder.

Formål
Formålet med udredningen er:

 • At afdække læse- og stavevanskelighedernes art og sværhedsgrad
 • At afdække betydningen for hverdagslivet
 • At udrede behov for hjælpemidler

Indhold
Hvis der ikke foreligger dokumentation for læse- og stavevanskeligheder afdækkes læsefærdigheder, stavefærdigheder og færdigheder i skriftlig formulering.

Indledende individuel samtale.

Afprøvning af forskellige it-hjælpemidler til computer, tablet eller smartphone. Det kan dreje sig om oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, talegenkendelse, indscanning og OCR

Derudover afprøves forskellige former for scannerpenne f.eks. håndscanner og C-pen.