Målgruppe
Unge og voksne, hvor der findes usikkerhed omkring nedsættelser i kognitivt funktionsniveau – ofte i forbindelse med konstateret hjerneskade eller hjernesygdom med mistanke om erhvervet hjerneskade.

Formål
At afdække kognitivt funktionsniveau med henblik på skitsering af borgerens kognitive profil som afsæt for videre vurdering af uddannelses-/undervisningsparathed og erhvervsevne.

At bidrage til øget forståelse af skadens/sygdommens kognitive, personlighedsmæssige og/eller emotionelle følger. Endvidere vil undersøgelsen kunne danne grundlag for tilrettelæggelse af borgerrettede tiltag i kommunalt regi. Det kunne f.eks. være ved rehabiliteringsindsatser samt i undervisningssammenhæng i forhold til belysning af skånehensyn og udviklingspotentialer.

Indhold
Den neuropsykologiske undersøgelse (samtale samt testning) varetages af en psykolog med specialiseret viden om processer i hjernen/følger efter erhvervet hjerneskade - med særligt fokus på mentale funktioner som:

 • Opmærksomhed og koncentration
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Sprogfunktion og kommunikative færdigheder
 • Planlægning, problemløsning og overblik
 • Perception (opfattelse af sanseindtryk)
 • Indsigt i egne udfordringer – herunder sygdomserkendelse
 • Følelsesmæssige aspekter (fx belastningstolerance)

Undersøgelsens længde varierer – fra overordnet skitsering af kognitive udfordringsområder til en fuld neuropsykologisk undersøgelse og foregår derfor ofte over flere gange.

På baggrund af testresultater og observation udarbejdes en samlet rapport, hvori en vurdering af kompensationsstrategier og fremadrettede anbefalinger vil fremgå. Dette sker i tæt samarbejde med tilknyttet socialfagligt personale omkring borgeren og evt. undervisere ved CSV.

 

Målgruppe
Fagprofessionelle/neurofagligt personale i direkte kontakt med borgere, hvor tilstedeværelsen af neurologiske skader/sygdomme samt psykologiske problemstillinger vanskeliggør et hensigtsmæssigt samspil:

 • Sagsbehandlere
 • Jobkonsulenter
 • Sundhedspersonale

Formål
At klæde fagpersonalet på i forhold til samarbejdet med borgere udfordret af neurologiske skader/sygdomme, psykologiske problemstillinger, funktionsnedsættelse og/eller problemskabende adfærd:

 • At kunne håndtere ”den vanskelige samtale”
 • Bidrage til konfliktnedtrapning
 • At formulere og styrke handle- og beredskabsplaner fx målrettet borgere med en problemskabende adfærd
 • At opkvalificere de kommunikative færdigheder/praksis således den mest hensigtsmæssige indsats kan ydes
 • Fælles refleksion over (sags)behandlingstiltag/ arbejdsmetode.

Indhold
Fagsupervisionen er målrettet professionelle aktører/neurofaglige-personalegrupper, der i kontakten til sårbare borgere kan have behov for sparring på fx håndtering af udadreagerende adfærd, relationelle konflikter, udfordret faglighed, frustration i arbejdet etc.
 
I samarbejde med psykologen belyses en oplevet konflikt/problemstilling med henblik på fælles formulering af handlestrategier til brug i praksis. Supervisionen tilrettelægges ud fra et konkret personalebehov fx drøftelse/udformning af beredskabsplaner. Ofte vil forløbet have karakter af fælles refleksion, hvor psykologen varetager en funktion som moderator eller facilitator for den fællesfaglige udveksling og udvikling. Psykologen vil i supervisionen kunne bidrage med fagekspertise ift. psykologiske processer mv. ud fra et neuropsykologisk perspektiv.

Ligeledes kan psykologen agere ”fluen på væggen” ved fx et vanskeligt borgersamarbejde og dermed komme med konkret/direkte feedback på kommunikation og indsats.
Supervisionen ydes individuelt eller til personalegrupper på arbejdspladsen.