Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere, som ikke har kunne påbegynde eller fortsætte på en ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er fra 16 år.

Eksempler på hvilke vanskeligheder borgere kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatrisk diagnose f.eks. bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse og i dagliglivet. Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. manglende koncentration, opmærksomheds- og hukommelsesproblemer

Formål
At kursisten får større selvindsigt, så vedkommende på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse eller job med styrket selvværd og selvtillid.

Fokus er på nye mestringsstrategier og handlemuligheder, hvor kursisten lærer at tackle angst-, stress og depressions-problematikker.

Indhold
Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, der tager afsæt i fx bevægelse, musik, natur, digitale medier og teknologiske løsninger, køkken, kreativ og teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at blive studieklar
 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU
 • personlig udvikling
 • at bryde isolation og komme hjemmefra (socialisering med andre unge, som har lignende udfordringer)
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at arbejde med relationer
 • at styrke selvværd og selvtillid
 • at flytte grænser
 • at tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • kostens betydning for psyke og indlæring
 • identitetsarbejde
 • at kende egne ressourcer og værdier
 • at kende til og anvende egenomsorg
 • motivationsarbejde
 • at lære om grænsesætning
 • Kickboksning

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med kursisterne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Kursister med psykiske og sociale vanskeligheder, som er i gang med en ungdomsuddannelse/uddannelse eller job, og som har brug for støtte for at gennemføre denne. Undervisningen kan foregå på den pågældende uddannelsesinstitution. (VUC)
Aldersgruppen er fra 16 år.

Formål
At kursisten får opbygget en større psykisk robusthed og lærer strategier med henblik på at kunne gennemføre påbegyndt uddannelse og/eller klare krav og forventninger på jobbet.

Indhold
Dialogbaseret holdundervisning ofte med fokus på øget selvværd, stress-, angst- og depressionshåndtering samt kommunikation, konflikthåndtering, grænsesætning, motivation, rusmidler, egenomsorg og kostens betydning for psyke og indlæring.

Der arbejdes med forebyggende redskaber og strategier, så kursisten lærer at tackle kravene i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse.

Derudover angsthåndtering med særlig fokus på at skulle præstere til eksempelvis fremlæggelser, eksamen og jobsamtale.

Gennem individuelt tilrettelagt undervisning, der tager afsæt i f.eks. digitale medier, teknologiske løsninger og teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • Identitet/arbejds- og studieidentitet
 • Præstere til fremlæggelser/eksamen/Jobsamtaler
 • Struktur
 • Energiforvaltning
 • Selvværd og selvtillid
 • Ressourcer
 • Fremmøde
 • Værdier
 • Egenomsorg
 • Motivation
 • Grænsesætning
 • Angsthåndtering (også eksamensangst)
 • Psykiske og sociale vanskeligheder
 • Relationer
 • Socialisering med andre unge, som har lignende udfordringer.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere, der oplever, at stress og angst har overtaget styringen i deres liv og som medfører problemer med at fungere under uddannelse, på en arbejdsplads og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan fx komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser fx manglende koncentration og opmærksomhed og hukommelsesproblemer

Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Formål
At kursisten får indsigt i de invaliderende mekanismer forbundet med stress og angst og får opbygget effektive redskaber til at tackle stress og angst i deres hverdag, så kursisten på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse eller job med styrket selvværd og selvtillid.

Indhold
Kursisten udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere sin stress og angst. Faste emner er søvnvejledning, følelseshåndtering, energiforvaltning og begrænsning af tankemylder.

Der er tale om dialogbaseret holdundervisning med fokus på redskaber til håndtering af stress, overkrav samt viderebringelse i egen proces målrettet en øget resiliens samt fremadrettet mulig selvforsørgelse.

Kompenserende strategier i forhold til blandt andet hukommelse, struktur, opmærksomhed, energiforvaltning, søvnvejledning og tankemylder.

Mindfulness, meditation, yoga, vejrtrækningsøvelser samt muskel- og ledøvelser i moderat omfang. Undervisningen tager i stor udstrækning udgangspunkt i naturen.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Eksempler på hvilke vanskeligheder borgere kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatrisk diagnose f.eks. bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på arbejdsmarkedet, i praktikker og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. manglende koncentration, opmærksomheds- og hukommelsesproblemer

Formål
At kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser samt at fastholde disse efter end forløb.

At kursisten lærer at anvende teknikker og værktøjer så eksempelvis stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring over deres liv, så de efterfølgende i øget grad formår at fokusere arbejdsmarkedsrettet og håndtere de forventninger, de møder i forhold til f.eks. job, praktik eller uddannelse med større psykisk robusthed og styrket selvværd og selvtillid.

Indhold
Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU
 • personlig udvikling
 • at bryde isolation og komme hjemmefra (socialisering med andre, som har lignende udfordringer)
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at arbejde med relationer
 • at styrke selvværd og selvtillid og flytte grænser
 • at tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • kostens betydning for psyke og indlæring
 • identitetsarbejde
 • at kende egne ressourcer og værdier
 • at kende til og anvende egenomsorg
 • motivationsarbejde

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med kursisterne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser. Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder. Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Kursister med stress, angst eller depression og generel mistrivsel, som hæmmer arbejdsevnen.

Formål
Indlæring af diverse mindfulnessmetoder med fokus på, at kursisten efterfølgende kan anvende metoderne på egen hånd og forbedre arbejdsevnen.

Indhold
Med udgangspunkt i den enkelte trænes metoder i mindfulness til bl.a. at kunne være nærværende i nuet uden at dømme eller vurdere sig selv elle omgivelserne, slippe tankemylder, og kontrollere åndedrættet og kroppen.

Mindfulness kan i forbindelse med angst- og ængstelses-problematikker fungerer som stressreducerende, således at kursisten lærer at styre og acceptere sine tanker og derved bliver bedre til at mestre stressende og angstprovokerende situationer, med færre angstsymptomer og øget trivsel som effekt.

Ligeledes trænes de sociale færdigheder, den psykiske robusthed samt kognitive og motoriske færdigheder.

Andre fokuspunkter: at arbejde med accept, værdiafklaringsarbejde og at opnå et roligt sind og bedre dømmekraft.

Hjemmeøvelser vil forekomme, så mindfulness bliver en naturlig del af kursistens hverdag.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Kursister med stress, angst eller depression og generel mistrivsel, som hæmmer arbejdsevnen.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Formål
Arbejde med designprocesser fra idé til færdigt resultat for at træne evnen til at træffe selvstændige valg og opnå større selvværd.

Indhold
Kursisterne får trænet evnen til at arbejde selvstændigt, kreativt og konstruktivt. De lærer at tackle udfordringer i hverdagen gennem problemløsende aktiviteter med fokus på deres ressourcer og deres stærke sider.

Kreative processer er en god hjælp til selvhjælp og de kreative processer kan skabe en oplevelse af flow hvor tid, sted og evt. problemer ikke fylder.

De lærer om forskellige udtryksformer og lærer at bruge sig selv og sin egen livshistorie i den kreative proces.

Kursisterne oplever en arbejdsglæde, et fællesskab og et personligt engagement for derigennem at udvikle tillid til egne muligheder og kompetencer.

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

Mål kan være:

 • At udvikle selvværd og selvtillid igennem æstetisk arbejde
 • At få overskud og inspiration til sit hverdagsliv
 • At udvikle overblik og struktur
 • At styrke sin koncentration og opmærksomhed
 • At blive inspireret til fritidsaktivitet efter undervisningsforløbet.

 

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Eksempler på hvilke vanskeligheder:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatrisk diagnose f.eks. bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på arbejdsmarkedet, i praktikker og i dagliglivet. Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. manglende koncentration, opmærksomheds- og hukommelsesproblemer

Formål
At kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser samt at fastholde disse efter end forløb.

At kursisten lærer at anvende teknikker og værktøjer så eksempelvis stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring over deres liv, så de efterfølgende i øget grad formår at fokusere arbejdsmarkedsrettet og håndtere de forventninger, de møder i forhold til f.eks. job, praktik eller uddannelse med større psykisk robusthed og styrket selvværd og selvtillid.

Indhold
Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU
 • personlig udvikling
 • at bryde isolation og komme hjemmefra (socialisering med andre, som har lignende udfordringer)
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at arbejde med relationer
 • at styrke selvværd og selvtillid og flytte grænser
 • at tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • kostens betydning for psyke og indlæring
 • identitetsarbejde
 • at kende egne ressourcer og værdier
 • at kende til og anvende egenomsorg
 • motivationsarbejde

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med kursisterne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

Der er en psykolog tilknyttet forløbet til individuelle samtaler.
Der er tale om et intensivt forløb.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere, som ikke har kunne påbegynde eller fortsætte på en ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er fra 16 år.

Eksempler på hvilke vanskeligheder borgeren kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatrisk diagnose f.eks. bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse og i dagliglivet. Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. manglende koncentration, opmærksomheds- og hukommelsesproblemer

Formål
At kursisten får større selvindsigt, så vedkommende kan komme videre i enten uddannelse, praktik eller job med styrket selvværd og selvtillid.

At kursisten sideløbende kan deltage i f.eks. et praktikforløb.
Fokus er på nye mestringsstrategier og handlemuligheder, hvor kursisten lærer at tackle angst-, stress- og depressions-problematikker.

Indhold
Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at blive studieklar
 • at overføre det lærte til eget liv
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU
 • fastholde struktur, fremmødestabilitet og kontinuitet
 • personlig udvikling
 • personlig hygiejne
 • at bryde isolation og komme hjemmefra (socialisering med andre unge, som har lignende udfordringer)
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at arbejde med relationer
 • at styrke selvværd og selvtillid
 • at tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • kostens betydning for psyke og indlæring
 • identitetsarbejde
 • at kende egne ressourcer og værdier
 • at kende til og anvende egenomsorg
 • motivationsarbejde
 • at lære om grænsesætning og flytte grænser

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med kursisterne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Eksempler på vanskeligheder borgeren kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatrisk diagnose f.eks. bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline el. lign.

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på arbejdsmarkedet, i praktikker og i dagliglivet. Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • angst
 • modløshed
 • ustabilitet
 • strukturløshed
 • søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid
 • manglende kropsfornemmelse
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. manglende koncentration, opmærksomheds- og hukommelsesproblemer.

Alle kan være med uanset form, styrke og balanceevne. Øvelserne bliver tilpasset til den enkelte. Dog er det vigtigt, at kursisterne ikke har fysiske skavanker som hypermobilitet, svage knæ, skadet skulder eller andet, som forværres ved almindelig fysisk træning.

Formål
CSV Kickboxing er for kursister, der gennem kroppen vil arbejde med bl.a. selvtillid, assertion, mental ro og vedholdenhed. Via træningen kan kursisterne opnå bl.a. øget kropsbevidsthed og -kontrol, mindre tankemylder, øget tryghedsfornemmelse, bedre samarbejdsevner, øget fysisk og psykisk velvære.

Herved genereres et øget overskud til at kunne fokusere på bl.a. uddannelse, job eller praktik.

Indhold

 • Rolig opstart: vi mødes til en kort øvelse i positiv opmærksomhed, hvor vi får hilst på hinanden
 • Opvarmning: vælges i samarbejde med kursisterne, eksempelvis floorball, badminton, basketball, curling, løb eller andet
 • Styrketræning: på måtter og både med og uden håndvægte træner vi forskellige muskelgrupper
 • Kickboxing: der trænes slag og spark på puder og sæk med fokus på både teknik, styrke og udholdenhed
 • Udstrækning: vi skruer lige så stille ned for tempoet og strækker musklerne efter træningen
 • Mindfulness-meditation: vi kommer helt ned i tempo og træner evnen til at finde mental ro

Der er mulighed for både omklædning og bad på stedet. Medbring vandflaske og eventuelt lidt frugt og vælg tøj, som du kan bevæge dig frit i.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Alle kursister er (eller er på vej til at blive) tilknyttet arbejde, praktik eller uddannelse.

Formål
Formålet er, at kursisterne bliver mere psykisk resiliente og derved får kræfterne og modet til at holde fast i og gennemføre f.eks. praktik, uddannelse eller job.

Fokus er på arbejds-/uddannelsesidentitet og ikke problemer på hjemmefronten.

Indhold
Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, der tager afsæt i f.eks. åndedrætsøvelser, teknologiske løsninger, og teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at overføre det lærte til eget liv
 • implementere struktur, kontinuitet og fremmødestabilitet på job, praktik eller uddannelse
 • at fortsætte med at bruge opnåede kompetencer og strategier efter VSU
 • personlig udvikling
 • socialisering med andre, som står i en lignende situation
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at arbejde med relationer
 • at styrke selvværd og selvtillid og flytte grænser
 • at tænke positivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn og motion
 • kostens betydning for psyke og indlæring
 • arbejds- eller studieidentitet
 • at kende egne ressourcer og værdier
 • at kende til og anvende egenomsorg
 • motivationsarbejde

Det endelige indhold i undervisningen fastlægges sammen med kursisterne og med udgangspunkt i deres individuelle funktionsnedsættelser.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.