I01: Kognitive hjælpemidler


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.
Lov om social service § 12, 112 og 113.

Målgruppe

Borgere med begrænsede muligheder for aktivitet og deltagelse pga. kognitive funktionsnedsættelser. Det kunne være nedsat evne til at strukturere og planlægge tid, udføre daglige rutiner, finde vej eller hukommelsesvanskeligheder.

Tilbuddet kan fx henvender sig til borgere med demens, opmærksomhedsforstyrrelser eller hjerneskade.

Formål

At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

At sikre at pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ønsker det, bliver inddraget og får en forståelse for borgerens funktionsevne.

Indhold

 • Afprøvning af bedst egnet IKT-udstyr som kompensation for nedsatte kognitive funktioner
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode, kombineret med instruktion i brugen
 • Løbende opfølgning i afprøvningsudstyr
 • Teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder
 • Individuel tilpasning af udstyr/software
 • Instruktion/undervisning i brug af udstyr
 • Henvisning til anden foranstaltning ved behov

I02: Alternativ betjening af IKT-udstyr


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § §§ 12, 112 og 113
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe

Borgere med motoriske vanskeligheder og behov for alternativ betjening i forbindelse med et IKT-hjælpemiddel eller IT udstyr.

Formål

At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

At sikre at pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ønsker det, bliver inddraget og får en forståelse for borgerens funktionsevne.

Indhold

 • Afprøvning af alternativ betjeningsmulighed til IKT- hjælpemiddel eller IT udstyr
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode, kombineret med instruktion i brugen
 • Løbende opfølgning i afprøvningsperioden
 • Teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder
 • Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder
 • Individuel tilpasning af udstyr/software i grundopsætning ved levering
 • Instruktion i brug af udstyr i grundopsætning ved levering
 • Henvisning til anden foranstaltning ved behov

 

I03: Alternativ kommunikation (Billedstøttet kommunikation)


Lovgrundlag

Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.
Lov om specialundervisning for voksne
Folkeskoleloven

Målgruppe

Borgere med kommunikationsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder, der gør kommunikation vanskelig.

Formål

At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og kan kommunikere alle steder.

At støtte en udvikling af kommunikation eller kompensere for tabt kommunikativ funktionsevne

For børn sikre et samarbejde med forældre eller nære omsorgs-personer, daginstitution, skole og evt. bosted. For voksne sikre at pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ønsker det, bliver inddraget og får en forståelse for borgerens funktionsevne.

At afdække borgerens konkrete behov og rådgive om, hvilke Alternative kommunikationsmuligheder, der bedst kan udvikle eller kompensere i den aktuelle situation.

Indhold

Afprøvning af IKT-hjælpemidler. Det kunne fx være forskellige talekompenserende programmer, hjælpemidler til skriftlig kommunikation eller programmer til billedstøttet kommunikation.
Endvidere alternativt betjeningsudstyr som fx specialmus/tastatur, 0/1 kontakter, joysticks m.m.
Der afprøves specifikke hjælpemidler, og hjælpemidlet er evt. tilgængeligt i en afprøvningsperiode.

 • Afprøvning af bedst egnet IKT-udstyr som udvikling eller kompensation for nedsatte kommunikative funktioner
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode
 • Opfølgning på afprøvningsudstyr
 • Evt. teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Samlet vurdering af habiliterings- eller rehabiliteringsmuligheder
 • Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder
 • Evt. medvirke til implementering i samarbejde med omgivelserne
 • Evt. henvisning til anden foranstaltning — herunder ekstern undervisning, kursus eller lignende

I04: Afprøvning af IKT-hjælpemidler, blinde/svagsynede


Lovgrundlag

Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 og 113
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.
Lov om specialundervisning for voksne
Folkeskoleloven

Målgruppe

Borgere med nedsat syn eller blindhed, som har behov for at gøre bruge af IKT udstyr fx pc, tablet eller mobil.

Formål

At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal og selvstændig tilværelse som muligt ved brug af IKT udstyr.

At sikre at pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ønsker det, bliver inddraget og får en forståelse for borgerens funktionsevne.

Indhold

Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese.

Afprøvning af skærmlæserprogram, som omsætter det visuelle output til syntetisk tale; IKT-hjælpemidler som fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelsesprogrammer til indskanning af trykt tekst. Andre situationsrelaterede hjælpemidler såsom tastatur eller svingarme.

Undervisning i brug af kompenserende indbyggede muligheder i hverdagsteknologi.

 • Afprøvning af bedst egnet IKT-udstyr
 • Evt. udlån af afprøvningsudstyr for en periode
 • Opfølgning på afprøvningsudstyr
 • Evt. teknisk bistand i afprøvningsperioden
 • Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder
 • Individuel tilpasning af udstyr/software i grundopsætning ved levering
 • Instruktion i brug af udstyr i grundopsætning ved levering til borger og omgivelser
 • Evt. medvirke til implementering i samarbejde med omgivelserne

Evt. henvisning til anden foranstaltning — herunder ekstern undervisning, kursus eller lignende.

Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.