V01: Forberedende voksenundervisning (FVU)


Lovgrundlag

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe

Unge over 18 år og voksne med behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Visitation

Indledende individuel samtale samt en faglig udredning. Som udgangspunkt anvendes Vejledende Læsetest og Vejledende matematiktest suppleret med andre relevante test.

Formål

At styrke kursistens forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet herunder at fortsætte i videre uddannelse.

Indhold

Der kan bl.a. arbejdes mod, at kursisten bedre kan klare:

 • Hverdagens krav til læse-, stave- og regnefærdigheder
 • Kravene på andre uddannelser som f.eks. AVU, FGU, erhvervsuddannelser m.fl.
 • De krav, der stilles på arbejdspladsen - f.eks. at skrive i logbog, rapportering, læse instrukser, udfylde tabeller m.m.

FVU-undervisning tilrettelægges med kursus på mellem 40 og 80 lektioner. Undervisningen kan foregå på fire trin i dansk og to trin i matematik med mulighed for at afslutte med prøve efter hvert trin.

FVU-undervisningen foregår på hold med op til 8 kursister.

 

V02: Ordblindeundervisning for voksne


Lovgrundlag

Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Målgruppe

Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Visitation

Indledende individuel samtale samt en faglig udredning.
Der anvendes den nationale ordblindetest samt supplerende testmateriale ved den efterfølgende ordblindeudredning.

Formål

Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at kursister modtager undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse læse-, og stavevanskelighederne.

Indhold

Gennem undervisningen arbejdes der mod, at deltageren udvikler sine funktionelle læse- skrive- og stavefærdigheder herunder får øgede færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler som f.eks. it-hjælpemidler.

På baggrund af visitationssamtalen og ordblindeudredningen udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og kan foregå i op til 80 lektioner før evt. revisitation.

Ordblindeundervisning foregår på hold med 3-6 kursister.

 

V03: Klar til job!


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Unge under 30 år, der er ud over den skolepligtige alder, og som har brug for støtte og redskaber til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formål

At den unge udvikler færdigheder og personlige kompetencer, der gør det muligt at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold

På kurset lærer den unge om både de skrevne og uskrevne spilleregler på arbejdsmarkedet.

Den unge arbejder med de sider i personligheden og tilværelsen ens personlighed og i ens tilværelse, der kan spænde ben for en erhvervskarriere. Det kan fx være mødestabilitet, at holde aftaler, motivation, personlig fremtoning, samarbejde og samvær med kolleger, koncentration i opgaveløsningen.
I samarbejde med en fast tilknyttet jobkonsulent fra Jobcenteret.

De overordnede temaer er:

 • Det danske arbejdsmarked
 • Økonomi
 • Samarbejde
 • Forståelse for den gældende arbejdskultur
 • Netværk og relationer
 • Døgnrytme
 • Selvværd, selvtillid og egenomsorg
 • Kostplaner, søvn og motion
 • Kommunikation, adfærd og kropssprog
 • Motivation og målsætninger

 

V04: Dansk og matematik til unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Undervisning for personer med psykiske og sociale vanskeligheder, hvor der ud over de faglige mål arbejdes med personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte.

Visitation

Indledende individuel samtale samt en faglig udredning, der består af forskellige test alt efter målgruppen.

Formål

Formålet med undervisningen er, at kursisten bliver personligt og fagligt klar til at klare kravene på anden uddannelse eller i job.

Indhold

Fokus er på at styrke grundlæggende færdigheder i forhold til læse, skrive og regne. Derudover personlige mål som at udvikle gode arbejdsvaner, større selvtillid, evne til samarbejde og lignende.

Der kan i undervisningen arbejdes med pensum på 9. klasses niveau med mulighed for at gå til prøve som selvstuderende på VUC.

På baggrund af visitationssamtalen og den faglige udredning udarbejdes i samarbejde med kursisten en individuel undervisningsplan med beskrivelse af mål, indhold og omfang af undervisningen. Undervisningsplanen evalueres løbende.

Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilles nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes.

 

V05: Test for ordblindhed - læsepædagogisk udredning


Målgruppe

Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Formål

Formålet med en læse- og stavetest er:

 • At afdække læse- og stavevanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At udrede behov for specialpædagogisk støtte/hjælpemidler
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe læse- og stavevanskelighederne

Indhold

Der indledes med en individuel samtale.

Derudover afdækkes:

 • Læsefærdigheder – afkodning og læseforståelse
 • Stavefærdigheder
 • Færdigheder i skriftlig formulering
 • Behov for støtte/hjælpemidler og forudsætninger for at tage dette i anvendelse

Den læsepædagogiske udredning har et omfang på ca. 2 timer.
På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.


V06: Matematiktest


Målgruppe

Testningen retter sig mod personer, der har problemer med regning og matematik i hverdagen, i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Formål

Formålet med matematiktesten er:

 • At afdække regne- og matematikvanskelighederne
 • At afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.
 • At rådgive og vejlede i forhold til tiltag, der kan afhjælpe regne- og matematikvanskelighederne

Indhold

Testen indledes med en individuel samtale.

På baggrund af udredningen udarbejdes en rapport.

 

V07: Studieforberedende ungehold


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere, som endnu ikke har kunne påbegynde eller fortsætte på en ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er fra 16 år.

Eksempler på hvilke vanskeligheder borgere kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. stress, angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatriske diagnoser

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at blive klar til og fungere under uddannelse og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • ustabilitet, strukturløshed og søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid samt modløshed
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. koncentrations-, opmærksomheds- eller hukommelsesproblemer

Formål

At kursisten får større selvindsigt, så vedkommende på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse eller job med styrket selvværd og selvtillid.

Fokus er på nye mestringsstrategier, motivation og handlemuligheder, hvor kursisten lærer at tackle fx angst-, stress og depressions-problematikker.

Indhold

Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, der tager afsæt i fx teoretisk indsigt, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • at blive studieklar og overføre det lærte til eget liv samt fastholde opnåede kompetencer og strategier
 • personlig udvikling, identitetsarbejde og egenomsorg
 • at bryde isolation, arbejde med relationer og socialisering
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at styrke selvværd og selvtillid samt tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn, motion og kostens betydning for psyke og indlæring
 • at kende egne ressourcer, værdier og grænser
 • motivationsarbejde

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

V08: Undervisning med fokus på selvudvikling


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med psykiske og sociale udfordringer.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse, men vi inddeler typisk i to hold – over og under 40 år.

Eksempler på hvilke vanskeligheder borgere kan have:

 • Psykiske vanskeligheder f.eks. stress, angst eller depression
 • Sociale/emotionelle vanskeligheder
 • Psykiatriske diagnoser

Vanskeligheder, der kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på arbejdsmarkedet, i praktikker og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan komme til udtryk som:

 • ensomhed og isolation
 • ustabilitet, strukturløshed og søvnforstyrrelser
 • lavt selvværd og selvtillid samt modløshed
 • kognitive funktionsnedsættelser f.eks. koncentrations-, opmærksomheds- eller hukommelsesproblemer

Formål

At kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser samt at fastholde disse efter end forløb.

At kursisten lærer at anvende teknikker og værktøjer så fx stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring livet, så de efterfølgende i øget grad formår at fokusere arbejdsmarkedsrettet og håndtere de forventninger, de møder i forhold til fx. job, praktik eller uddannelse med større psykisk robusthed og styrket selvværd og selvtillid.

Indhold

Gennem individuelt tilrettelagt og dialogbaseret holdundervisning, kan der opnås kompetencer og strategier indenfor:

 • overføre det lærte til eget liv samt fastholde opnåede kompetencer og strategier
 • personlig udvikling, identitetsarbejde og egenomsorg
 • at bryde isolation, arbejde med relationer og socialisering
 • at håndtere stress og angst
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • at styrke selvværd og selvtillid samt tænke positivt
 • at bruge vejrtrækning og fokusering aktivt
 • at blive bevidst om egne styrker og stærke sider
 • søvn, motion og kostens betydning for psyke og indlæring
 • at kende egne ressourcer, værdier og grænser
 • mål- og motivationsarbejde

 

V09: Mindfulness


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder. Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Kursister med stress, angst eller depression og generel mistrivsel, som hæmmer arbejdsevnen.

Formål

Indlæring af diverse mindfulnessmetoder med fokus på, at kursisten efterfølgende kan anvende metoderne på egen hånd og forbedre arbejdsevnen.

Indhold

Med udgangspunkt i den enkelte trænes metoder i mindfulness til bl.a. at kunne være nærværende i nuet uden at dømme eller vurdere sig selv elle omgivelserne, slippe tankemylder, og kontrollere åndedrættet og kroppen.

Mindfulness kan i forbindelse med angst- og ængstelses-problematikker fungerer som stressreducerende, således at kursisten lærer at styre og acceptere sine tanker og derved bliver bedre til at mestre stressende og angstprovokerende situationer, med færre angstsymptomer og øget trivsel som effekt.

Ligeledes trænes de sociale færdigheder, den psykiske robusthed samt kognitive og motoriske færdigheder.

Andre fokuspunkter: at arbejde med accept, værdiafklaringsarbejde og at opnå et roligt sind og bedre dømmekraft.

Hjemmeøvelser vil forekomme, så mindfulness bliver en naturlig del af kursistens hverdag.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

 

V10: Kreativt værksted


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Kursister med stress, angst eller depression og generel mistrivsel, som hæmmer arbejdsevnen.
Aldersgruppen er fra 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Formål

Arbejde med designprocesser fra idé til færdigt resultat for at træne evnen til at træffe selvstændige valg og opnå større selvværd.

Indhold

Kursisterne får trænet evnen til at arbejde selvstændigt, kreativt og konstruktivt. De lærer at tackle udfordringer i hverdagen gennem problemløsende aktiviteter med fokus på deres ressourcer og deres stærke sider.

Kreative processer er en god hjælp til selvhjælp og de kreative processer kan skabe en oplevelse af flow hvor tid, sted og evt. problemer ikke fylder.

De lærer om forskellige udtryksformer og lærer at bruge sig selv og sin egen livshistorie i den kreative proces.

Kursisterne oplever en arbejdsglæde, et fællesskab og et personligt engagement for derigennem at udvikle tillid til egne muligheder og kompetencer.

Det endelige indhold fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Der udarbejdes individuelle undervisningsmål.

Mål kan være:

 • At udvikle selvværd og selvtillid igennem æstetisk arbejde
 • At få overskud og inspiration til sit hverdagsliv
 • At udvikle overblik og struktur
 • At styrke sin koncentration og opmærksomhed
 • At blive inspireret til fritidsaktivitet efter undervisningsforløbet.