Generelt om synsområdet i CSV Kommunikation
Tilbuddet henvender sig først og fremmest til borgere, der har en varig øjenlidelse eller en medicinsk, optisk defineret varig lidelse. Synsstyrken skal være nedsat til 6/18 eller derunder - målt på det bedste øje, korrigeret bedst muligt med optik eller synsfeltet skal være indskrænket til 20 grader eller derunder.

Lovgrundlaget for ydelserne er Lov om Social Service, Lov om Specialundervisning for voksne og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Før rehabiliteringsindsatsen iværksættes ved henvisning fra myndighedsafdelingen, indhentes der oplysninger fra øjenlæge og eventuel optiker. I samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende, lægger vi en plan for afprøvnings- og undervisningsforløbet i fællesskab.

Konsulenterne på CSV Kommunikation har en pædagogisk grunduddannelse, hvor de er specialiserede i forhold til den aldersgruppe af borgere, de arbejder med. Dertil kommer en synsfaglig videreuddannelse, der er praktisk og teoretisk baseret. Der er særligt fokus på borgere med behov for en tværfaglig indsats fra flere forskellige fagpersoner med en særlig viden inden for områderne:

 • Alvorlig synsnedsættelse kombineret med hørenedsættelse eller døvhed
 • Alvorlig synsnedsættelse og erhvervet hjerneskade
 • Alvorlig synsnedsættelse og psykisk udviklingshæmning.

Udredning foretages på baggrund af oplysninger, indhentet fra privatpraktiserende speciallæger og sygehusafdelinger samt foreliggende oplysninger fra Hjælpemiddelafdelingen, der har myndighedsansvaret for afgørelse på ansøgninger inden for Serviceloven.

 

S01: Rådgivning og afprøvning af hjælpemidler (Syn)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe

Borgere der på grund af nedsat syn oplever aktivitetsproblemer.

Formål

At afhjælpe eller mindske følgerne af synsnedsættelsen, således at borgeren selvstændigt kan klare sig i hverdagen.

Indhold

Individuelt tilrettelagt

 • Vejledning om den pågældende øjensygdom og synsevne og udredning af eventuelle konsekvenser heraf i forhold til kommunikation og almindeligt daglig levevis
 • Rådgivning om støttemuligheder tværfagligt på CSV og uden for CSVs regi som f.eks. ledsageordning, kontakt til DBS eller CFD og kurser på Fuglsangcentret
 • Rådgivning om og vurdering af behovet for hjælpemidler til daglige aktiviteter og instruktion i brugen af disse
 • Rådgivning om hensigtsmæssig indretning af miljøet herunder belysning og brug af kontraster
 • Rådgivning om og vurdering af mulighed for kompenserende specialundervisning i ADL, orientering og mobility samt punktskrift
 • Rådgivning om og vurdering af mulighed for IKT-bistand og hjælpemidler
 • Rådgivning om muligheder for borgere i erhverv


S02: Kombineret nedsat syn og hørelse


Lovgrundlag

Lov om social service, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Svagsynede og blinde personer, der som følge af nedsat hørelse oplever, at de konkurrerende sansetab forstærker hinanden i en sådan grad, at de sædvanlige kompenserende foranstaltninger ikke længere kompenserer tilstrækkeligt. Tilbuddet er også rettet mod personens netværk.

Formål

Ved en tværfaglig, koordineret indsats at afhjælpe eller mindske følgerne af det kombinerede sansetab, således borgeren kan klare sig selvstændigt i hverdagen i videst muligt omfang.

Indhold

Tilrettelægges individuelt på baggrund af udredning, der afdækker mulighed for udnyttelse af syns- og hørerester og kommunikationsteknikker.

Indsatsen kan omfatte:

 • Rådgivning og vejledning om den aktuelle øjensygdom, hørenedsættelse og muligheder for bistand
 • Afprøvning af relevante hjælpemidler og kompenserende specialundervisning.

Indsatsen koordineres efter behov med hørekonsulenten, IKT-området og døvblindekonsulentordningen ved CFD. Behov for kontaktperson vurderes i samarbejde med CFD.

Rådgivningen omfatter også orientering om landsdækkende tilbud inden for Dansk Blindesamfund og Foreningen for danske døvblinde og synshørehæmmede FDDB.

S03: Undervisning i ADL - almindelige daglig levevis


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere, der som følge af en synsnedsættelse, har fået vanskeligheder med at klare almindelige daglige aktiviteter.

Formål

At borgeren indlærer nye metoder og teknikker, der kompenserer for synsnedsættelsen, således vedkommende igen bliver i stand til at udføre kendte gøremål i hverdagen selvstændigt eller med et minimum af hjælp fra omgivelserne.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges individuelt og kan omfatte følgende aktiviteter:

 • Rådgivning omkring optimal udnyttelse af synet ved forbedring af lysforhold med hensyn til lampetyper, farver og kontraster
 • Afmærkning af eksisterende hårde hvidevarer og køkkenredskaber, således de fortsat kan anvendes
 • Undervisning i kompenserende teknikker i forbindelse med måltider
 • Undervisning i kompenserende teknikker i forbindelse med tilberedning af mad
 • Undervisning i kommunikation – herunder telefonering, håndskrivning, brug af opskrifter og notatapparater
 • Afprøvning af relevante hjælpemidler herunder eventuelt også Daisyafspiller


S04: Undervisning i orientering og mobility


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe

Stærkt svagsynede eller blinde, som har vanskeligheder med at færdes som følge af synsnedsættelsen.

Efter behov også pårørende eller ledsagere.

Formål

At borgeren opnår tryghed ved at færdes selvstændigt ved brug af hjælpemidler eller med ledsager.

Indhold

Undervisning i orientering og mobility tilrettelægges individuelt og foregår, hvor borgeren har behov for at kunne færdes: fx indendørs i eget hjem, på plejecentret hvor man bor eller udendørs i det offentlige rum. Indholdet i undervisningen kan omfatte:

 • Undervisning i udnyttelse af øvrige sanser i forbindelse med at kunne orientere sig indendørs og udendørs
 • Undervisning i ledsageteknik
 • Afprøvning af relevante hjælpemidler som f.eks. forskellige stokketyper, optik i forbindelse med færden, taktile kort og GPS
 • Undervisning i brug af den lange, hvide stok: pendulteknik
 • Undervisning i brug af kendemærker
 • Tilrettelæggelse af ruter
 • Kørsel med offentlig transport