Ydelseskataloget er en samlet oversigt over, hvad der udbydes ved CSV. Dog undtaget STU'en.

Informationen er målrettet professionelle samarbejdspartnere inden for eksempelvis beskæftigelsesområdet, hjerneskaderehabilitering, sundhedsområdet, psykiatrien og uddannelsesområdet.

Kataloget er inddelt i følgende områder:

Kommunikation & Teknologi

 • Tale- og stemmevanskeligheder
 • IKT (Information- og kommunikationsteknologi)
 • Synsvanskeligheder
 • Hørevanskeligheder


Hjerne & Kognition

Undervisning til unge og voksne, der har fået en skade på hjernen. Det kan fx være efter blodprop, hjerneblødning eller trafikskade. Der er også fag målrettet borgere med senfølger efter hjernerystelse.


Psykologområdet

Området er inddelt i to: Neuropsykologi og klinisk / pædagogisk psykologi. 

 

VSU - Voksenspecialundervisning

Tilbud til unge og voksne med en psykisk sårbarhed og til unge og voksne med læse-, stave- og matematikvanskeligheder.


Pris

Ydelserne ved CSV er i reglen ikke forbundet med betaling for borgere bosat i Kolding eller Fredericia Kommuner. Enkelte områder - som fx indsatser på psykologområdet - er forbundet med betaling.

Man er altid velkommen til at kontakte CSV for at høre nærmere.


Kontakt

CSV Kolding
Skovvejen 1A og 1B, 6000 Kolding

Tlf.: 79 79 29 99
Mail: csv@kolding.dk

 

Formålet med ydelserne er, at borgeren gennem undervisning forbedrer sin kommunikationsevne og mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.

Rådgivning, vejledning, afprøvning og undervisningen er funderet i Lov om specialundervisning til voksne, Lov om Social Service § 12, 112 og 113 og Folkeskoleloven.

Målgruppen for undervisningen er:

Voksne borgere med behov for:

 • Kompenserende specialundervisning på grund af hørevanskeligheder
 • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Kompenserende specialundervisning på grund af talevanskeligheder
 • Kompenserende specialundervisning på grund af følgerne af Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)
 • Kompenserende specialundervisning for borgere med synsvanskeligheder
 • Afprøvning af hjælpemidler til blinde og svagsynede
 • Kompenserende specialundervisning med behov for IKT-hjælpemidler
 • Afprøvning af hjælpemidler i forhold til IKT


Konsulenterne

Ydelserne bliver givet af en audiologopæd/hørepædagog, IKT-konsulent med specialviden, specialiseret synskonsulent eller logopæd/talepædagog.

Fagområder
Konsulenterne er fordelt inden for fire forskellige fagområder:

 • Syn:
  Synskonsulenter med pædagogisk uddannelse og praksiserfaring. Suppleret med efteruddannelse inden for synshandicap og specialpædagogik

 • Tale:
  Talekonsulent med uddannelse som Logopæd/talepædagog

 • Høre:
  Hørekonsulent med uddannelse som Audiolog/hørepædagog

 • IKT (informationskommunikationsteknologi)
  IKT-konsulent med specialviden

Her finder du Kommunikationsafdelingen:
Undervisningen udbydes på Skovvejen 1A, 6000 Kolding (CSV)

Åbningstider, ferie og eventuelle lukkedage vil fremgå af denne hjemmeside.

Voksenspecialundervisningen henvender sig til borgere fra Kolding og Fredericia Kommuner med et særligt undervisningsbehov, der ikke dækkes af andre undervisningstilbud. Borgere fra andre kommuner kan også modtage undervisning med et betalingstilsagn fra deres hjemkommune.

Undervisningen er funderet i Lov om specialundervisning til voksne.

Målgruppen for undervisningen er blandt andet:

 • Personer med psykiske vanskeligheder
 • Personer med sociale/emotionelle problemer
 • Voksne med læse-, skrive- og staveproblemer
 • Ordblinde
 • Personer med erhvervet hjerneskade
 • Personer med følger efter hjernerystelse

Kursisterne modtager individuelt tilrettelagt undervisning på mindre hold. Det er kendetegnende for voksenspecialundervisningen, at mødet med den enkelte kursist foregår i øjenhøjde og med fokus på kursisternes ressourcer.

I Voksenspecialundervisningen motiveres kursisten til at arbejde med sig selv, så der opnås større livsduelighed og bevidsthed omkring egne styrker. Formålet er aktiv deltagelse i samfundslivet, tilknytning til arbejdsmarkedet og videre uddannelse. Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse.

Visitation
Forud for kursusforløbet inviteres kursisten til en grundig indledende samtale. Samtalen medvirker til at sikre overensstemmelse mellem kursistens ønsker og mål, faglige niveau og tilrettelæggelse af forløbet. Samtidig kaster samtalen lys over kursistens baggrund, erfaringer, kompetencer og motivation. Til at beskrive det faglige niveau benyttes forskellige test.

Underviserne
Personalet har en specialpædagogisk uddannelse samt en bred vifte af kurser målrettet deres respektive fagområder – det er f.eks. hjerneskade, ordblindeundervisning, IT og meget andet. Tilknyttet afdelingen er også en psykolog med ekspertise inden for det neuropsykologiske felt.

Fagområder
Underviserne er fordelt på tre overordnede fagområder:

FVU-undervisning: Et tilbud til unge og voksne med læse-, stave- og regnevanskeligheder
Psykisk sårbar: Et tilbud til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder
Hjerne & kognition: Et tilbud til unge og voksne med erhvervet hjerneskade, til borgere med senfølger efter hjernerystelse samt borgere med følger efter høj stressbelastning


Her finder du voksenspecialundervisningen

Undervisningen udbydes i Kolding samt i Fredericia. Adressen i Fredericia er forbeholdt kursister visiteret fra Fredericia Kommune.

Åbningstider, ferieperioder og eventuelle lukkedage vil altid fremgå af hjemmesiden www.csv.dk.


Kontakt

Fagkonsulent Christina Vibe Utzon, tlf.: 51 43 73 45, mail: chrut@kolding.dk

 • Christina kan kontaktes vedrørende Voksenspecialundervisning (VSU) i forhold til unge og voksne med psykiske/sociale vanskeligheder samt læse-, stave og matematikvanskeligheder

 • Christina kan også kontaktes vedrørende hjerneskadeområdet og hjernerystelse (PCS)

Psykologerne ved CSV kan altid kontaktes uforpligtende for råd og vejledning vedrørende aktuelle borgersager. Derudover har de en række tilkøbsydelser, som du kan læse mere om her.

Psykologydelser

 • Psykologsamtale...................................................................... 925 kr./time
 • Rådgivning/vejledning.............................................................. 790 kr./time
 • Vurdering............................................................................... 925 kr./time
 • Afslutningsnotat efter samtaleforløb........................................... 1200 kr.
 • Individuel supervision (á 60 min.).............................................. 925 kr./time
 • Gruppesupervision (min. 2 timer og max. 8 pers.)....................... 1390 kr./time

Neuropsykologiske undersøgelser

 • Undersøgelse af begavelsesniveau / Basis kognitiv vurdering......... 8.900 kr.
 • Udvidet kognitiv vurdering........................................................ 13.100 kr.
 • Neuropsykologiske undersøgelse................................................ 17.300 kr.

Transport 450 kr./time

* Priserne er gældende for 2023


Betingelser

Af hensyn til kvalitet og validitet af en psykologisk undersøgelse stilles der betingelse til borgeren om:

 • At borgeren i mindst tre måneder forud for undersøgelsen ikke har haft et aktivt misbrug af alkohol eller andre rusmidler.


Henvendelse

Autoriseret psykolog Dorte Jacobsen
Neuropsykologi
Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk 

 

Autoriseret psykolog Michelle Hofman
Klinisk / pædagogisk psykologi
Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk